Browsing all articles from July, 2011

New Bank Account for Public Appeal for Donations

Posted Posted by admin in Media Releases     Comments No comments
Jul
28

The Tonga Rugby Union Authority is pleased to inform the public that it has established a new bank account with the Westpac Bank of Tonga so that businesses and members of the public can deposit donations directly to the preparation of the ‘Ikale Tahi for the Rugby World Cup 2011.

The name of the bank account is “”Tonga Rugby Union Authority - RWC 2011 Fund Raising Account”.

The number of the account is: 2000836458.

The Authority wishes to acknowledge the assistance of Fine Tohi and Dateline Transam Shipping, the family of the late ‘Ikale Tahi legend, SiaosiSelupe II, and KalafiMoala and Taimi Media Network, for sponsoring the Authority’s television and radio programmes.

The Authority continues to invite businesses to support its fund raising efforts.

Faka’apa’apa atu

Tonga Rugby Union Authority
Fasimoeafi

6 April 2011

—- END OF MEDIA RELEASE —-

For any further inquiries, contact:

Mr ‘Aminiasi Kefu
Deputy Chairman of the Board of Directors
Salote Road, Fasimoeafi
Telephone: (676) 26 044 (Office) / (676) 7715314
Email: aminiasi@kalianet.to

Fakamatala ki he mitia mei he ma’u mafai ‘o e ‘iunioni ‘akapulu ‘o tonga

Posted Posted by admin in Media Releases     Comments No comments
Jul
28

FAKAHA ‘A E ‘AKAUNI PANGIKE FO’OU KI HE FAKATANGI FEINGA PA’ANGA

‘Oku fiefia ‘a e Ma’uMafai ‘o e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘o Tonga kefakaha ki he Hou’eikimo e kakai ‘o e Fonua pehe ki he ngaahipisinisi, kuofokotu’u ‘a e ‘akaunipangike ‘i he pangike Westpac Bank of Tonga kefakafaingofua’I ‘a ngaahipisinisimo e Hou’eikimo e kakai ‘a e Fonua kenaufakahuhangatonuha’anau ‘ofa pa’anga ki he ngaahifeingaketeuteu ‘a e ‘Ikale Tahi ki he Fe’auhiIpu ‘a Mamani.

Ko e hingoa ‘o e ‘akaunipangikeko e “Tonga Rugby Union Authority – RWC 2011 Fund Raising Account”

Ko e fika ‘a e ‘akaunipangikeko e 2000836458.

‘Oku lotofoki ‘a e Ma’uMafaikenefakamalo’ia’i ‘a e ngaahitokonikotoakuofakahokomai, hangeko Fine Tohi mo e kautaha Dateline Transam Shipping, fanaumo e makapuna ‘a e tangata ‘Ikale Tahi tutuku ;iloakuopekiakoSiaosiSelupe II, pea moKalafi Moalamo e kautahaTaimi Media Network.

‘Oku keitu’upefoki ‘a e fakaafe ‘a e Ma’uMafai ki he Hou’eikimo e kakai ‘o e Fonuae, pehe ki he ngaahipisinisikenautokonimai ki he faka-tangifeinga pa’anga ko’eni ‘oku ‘amanakifakahoko.

Faka’apa’apa atu

Ma’uMafai ‘o e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘o Tonga

Fasimoeafi

6 ‘Epeleli 2011

—- NGATA ‘O E FAKAMATALA —-

Kiha toe faka’eke’eke, fetu’utakikia:

‘Aminiasi Kefu

Tokoni Sea ‘o e Poate ‘o e KauTalekita

Ma’uMafai ‘o e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘a Tonga

Hala Salote, Fasimoeafi
Telefoni: (676) 26 044 (Office) / (676) 7715314
‘Imeili: aminiasi@kalianet.to

Tonga Under 20s to IRB Junior Rugby World Championship, Italy

Posted Posted by admin in Media Releases     Comments No comments
Jul
28

The Tonga Under 20s Coach, BenhurKivalu, along with the selection panel have announced the squad to travel to Italy for the IRB Junior World Championship to be held from the 10th to the 26th June 2011.

Prior to departing for Italy, the squad will also pick up the remainder of the team for a full strength contingent, in Auckland, New Zealand.  The team will be in New Zealand for a week and will play a warm up game against the New Zealand National Under 20swho will also be at Junior Rugby World Championship in Italy.  The game will be on Thursday 2nd of June 2011, 3 pm at East Coast Bays Rugby Club, North Shore.

“We are looking forward to our games in Italy.  The boys have been physically and mentally prepared for the clash.  We are in the same pool with Australia, France and Fiji, not to mention the other eight countries vying for the title this year,” says BenhurKivalu, Under 20 Coach.  “We have boys who have been in the national 7s team as well as the Licensed Training Centre and other age grade competitions, so we expect higher standards of them and the experience to perform in the international arena.”

The Tonga Under 20s team departs for New Zealand on 30th May and onwards to Italy on the 5th June.  The team will arrive back in the Kingdom on the 30th June 2011.

The Tonga Under 20 National Squad:

 1. Elisi Pulu
 2. GafatasiSu’a
 3. ‘Ofa Tu’ungafasi
 4. NehumiFihiVanisi
 5. Loni Toumohuni
 6. ‘Ofa he Lotu Finau
 7. Motekiai Lyndon John Faeamani
 8. LautaimiFetuani
 9. SefoOlivetiMa’ake
 10. MesuilameMahe’uli’uliSimote Vea
 11. Siale Tonga Talakai
 12. Pita Ahki
 13. MalakaiFekitoa
 14. OtuleaKatoa
 15. SamiuelaVaka
 16. SosefoSakalia
 17. Sione Tupou Frank Koloamatangi
 18. Sam Finau
 19. Matthew Howling
 20. Lose o Makahokovalu Tukufuka
 21. TongatoutaiPaletu’aAfu
 22. Junior Ngaluafe
 23. SioeliFakapuliaVeamatahau
 24. MaamaloaTaufa
 25. Talimasiva I Makatolo a HaukinimaSili
 26. SolomoneKioa

Officials

 1. Lt. Commander Sione Lino – U20 Manager
 2. BenhurKivalu – U20 Coach
 3. SolomoneLemoto – U20 Assistant Coach
 4. Semisi Fonua – U20 Trainer
 5. Dr. Tevita Vakasiuola, U20 Team Doctor
 6. Chloe Priest, Physiotherapist

Keep Rugby Clean

Tonga Rugby Union supports the Keep Rugby Clean campaign

Official RWC 2011 Team

27. Fetu'umoana VAINIKOLO 9. Samiu Kaufusi VAHAFOLAU 28. Latu Alipate H. Naqasima FATAFEHI 20. Sukanaivalu Ikavuka HUFANGA 16. Kurt Stanley MORATH 2. Faka'anaua ki 'Alisona TAUMALOLO 30. Taufa'ao FILISE 5. Tukulua 'Atu LOKOTUI 25. William Fetu'ufuka Ukumaki Aorere HELU 23. Siale Vailea PIUTAU 22. Vungakoto Filimone LILO 10. Finau MAKA 3. Kisi PULU 15. Thomas Ta'ufo'ou PALU 24. Sione Lamipeti Ngalu TIMANI 11. Viliami Suaesi MA'AFU 18. Andrew Kautonga MA'ILEI 8. Sione Ma'ake KALAMAFONI 17. Viliame Volavola 'IONGI 7. Joseph Mark Laifone TU'INEAU 26. 'Unaloto ki Pulotu Vea TEUTAU a.k.a Taniela MOA